ANA SAYFA

Döner Sermaye İşletmelerinin Bağış Kabul Etmesi Hakkında Genelge

GÜNCELLENME TARİHİ : 16/03/2016

Tarihi:08.03.2004  Sayısı:932(1671) Genelge No:2004/31

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Hukuk Müşavirliği

 

Sayı : B.10.0.HKM.0.00.00.00- 9221 / 932(1671) 08 Mart 2004
Konu: Döner Sermaye İşletmelerinin bağış kabul etmesi

 

 

GENELGE
2004/ 31


……………VALİLİĞİNE

 

5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun”un yürürlüğe girmesinden sonra, sağlık kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bu isteklerinin nasıl karşılanacağı ve döner sermaye işletmelerine yapılacak aynî ya da nakdî bağışların kabul edilip edilemeyeceği hususunda bazı tereddüdlerin oluştuğu müşâhade edilmektedir.

Bilindiği üzere döner sermaye işletmeleri; Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından üretilen mal ve hizmetleri kıymetlendirmek ve temel ve sürekli görevlere bağlı olarak ortaya çıkan üretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürebilmek maksadıyla Kanun ile kurulmuş müesseseler olup; 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 2 nci maddesi ile de, “döner sermayenin, kurum kârları ile Devlet yardımları ve bağışlardan ” teşekkül edeceği hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla;

a) Aynî ya da nakdî bağışların, döner sermaye işletmesinin ilişkili olduğu sağlık kuruluşu tarafından sunulan hizmet karşılığı olmaması,

b) Hizmet talep eden kişi ve kuruluşların, sunulan hizmetin karşılığı olarak bağış yapmaya -açık ya da zımnî şekilde- icbar edilmemesi,

c) Yapılan bağışların, döner sermaye bütçesi içerisinde muhasebesinin ayrı tutulması sûretiyle, mezkûr Kanun uyarınca personele yapılacak ek ödeme işlemlerinde dikkate alınmaması,

Şartlarıyla; kişi veya kurumlar tarafından Bakanlığımıza bağlı döner sermaye işletmelerine yapılacak olan aynî ya da nakdî bağışların kabulünde, hukuken herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerini ve döner sermaye işletmelerine yapılacak aynî ve nakdî bağışların kabulünde yukarıda işaret olunan hususlara titizlikle rîayet edilmesini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

 

 

 

DAĞITIM:
A PLANI